Regulamin

Regulamin i warunki korzystania z usług Innodia Ltd., firmy zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 07779992, z adresem rejestracji 5 London Road SW179JR, London, United Kingdom dalej zwanej jako "Dostawca" lub "Innodia".

Ten dokument określa i wyjaśnia warunki, na podstawie których możesz korzystać z usługi online, strony internetowej i oprogramowania dostarczonego w ramach lub w połączeniu z usługą (dalej wspólnie nazywane "Usługą"). Korzystając z Usługi i rejestrując konto potwierdzasz, że zapoznałeś się, zrozumiałeś i zgadzasz się z warunkami zawartym w niniejszym dokumencie, Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych i naszej Polityce Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków tego dokumentu nie rejestruj się lub zaprzestań korzystania z naszej usługi. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich odwiedzających strony Dostawcy lub korzystających z Usługi udostępnionej przez Dostawcę, zwanych dalej "Klientem".

Innodia zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystanie z wszelkich nowych funkcjonalności, które rozszerzają lub ulepszają Usługę, będzie od momentu ich udostępnienia Klientowi, automatycznie podlegać postanowieniom niniejszego regulaminu, bez konieczności ponownej akceptacji regulaminu przez Klienta. Nie wyegzekwowanie przez Dostawcę prawa przysługującego mu na podstawie niniejszego regulaminu nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Złamanie jakiegokolwiek warunku tego regulaminu może spowodować zawieszenie lub usunięcie twojego konta oraz rozwiązanie Umowy.

Historia zmian:
25-05-2018 - zmiany związane z RODO
26-07-2015 - zmiana lokalizacji serwera

 1. Warunki korzystania
  1. Musisz być człowiekiem (Konta założone przez metody automatyczne, boty czy inne oprogramowanie nie są dozwolone).
  2. Rejestrując się do Usługi oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.
  3. Musisz podać prawdziwe, pełne imię i nazwisko, poprawny i działający adres e-mail oraz inne informacje wymagane podczas procesu rejestracji i udzielania licencji.
  4. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie twoich danych dostępowych (e-mail i hasło). Innodia nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane niedopełnieniem tej odpowiedzialności.
  5. Nie możesz używać Twojego konta w Usłudze w nielegalnym lub niedozwolonym celu. Podczas korzystania z Usługi nie możesz łamać żadnych praw zgodnie z twoją jurysdykcją (włączając, ale nie ograniczając tylko do praw autorskich).
  6. Jeżeli udzielasz dostępu lub w inny sposób umożliwiasz korzystanie z Usługi w całości lub w części w jakiejkolwiek formie jakiejkolwiek osobie, w tym Twoim pracownikom, zobowiązujesz się zagwarantować, że wszyscy zaproszeni użytkownicy będą stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz uznajesz, że pozostaniesz odpowiedzialny i odpowiedzialny cywilnie za wszelkie działania i zaniechania wszystkich zaproszonych użytkowników, w takim samym zakresie jak za własne działania lub zaniechania.
 2. Płatności, faktury i zwroty
  1. Za korzystanie z Usługi pobieramy płatność z góry na początku każdego, 30-dniowego cyklu rozliczeniowego. Twój cykl rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem rejestracji. Następny cykl ropoczenie się 30 dni później.
  2. Pierwszy cykl rozliczeniowy tj. od momentu rejestracji przez okres 30dni, (zwany dalej okresem próbnym) jest bezpłatny dla dowolnej liczby użytkowników.
  3. Korzystanie z Usługi przez jednego użytkownika jest zawsze bezpłatne.
  4. Opłata z korzystanie z Usługi za 30 -dniowy okres rozliczeniowy odpowiada iloczynowi zadeklarowanej liczby kont użytkowników pomniejszonej o jednego użytkownika i aktualnie obowiązującej cenie za 1 konto użytkownika wskazanej na stronie Dostawcy.
  5. Za korzystanie z Usługi możesz zapłacić za pomocą płatności abonamentowych PayPal i wszystkich sposobów płatności akceptowanych przez PayPal w danym momencie.
  6. Innodia zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszania Twojego konta w przypadku opóźnionej lub braku płatności.
  7. Opłaty za Usługę są naliczane za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy i nie podlegają zwrotom. Nie będzie zwrotów za częściowe wykorzystanie cyklu rozliczeniowego, za zmianę ilości kont użytkowników, bądź za niewykorzystane miesiące przy włączonych opłatach.
 3. Zamknięcie konta i dostęp do danych
  1. Prawo do skasowania konta przysługuje ci w dowolnym momencie. Skasowanie konta spowoduje usunięcie danych z naszych serwerów i odzyskanie ich nie będzie możliwe.
  2. W przypadku wyłączenia subskrypcji lub braku płatności dostęp do konta zostanie zablokowany. Dane będą przechowywane do 3 miesięcy. W tym okresie przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii twoich danych lub do skasowania konta. Jeżeli w tym okresie nie odnotujemy płatności przechowywane dane mogą zostać skasowane bez uprzedzenia i ich odzyskanie nie będzie możliwe.
  3. Wszystkie dane wprowadzone do Usługi pozostają własnością Klienta. Innodia nie będzie przeglądać Twoich danych w czasie normalnego działania systemu. Wyjątkowo Innodia zastrzega sobie prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych w celu zabezpieczenia prawidłowego działania Usługi (w tym między innymi, ale nie tylko zapobiegania prowadzeniu niedozwolonych działań, wgrania pliku zawierającego wirusy lub podejrzane materiały, bądź do świadczenia wsparcia technicznego).
 4. Prawo do odmowy
  1. Innodia zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi dowolnej osobie, w dowolnym czasie bez podawania powodu.
 5. Zmiany Cen
  1. Innodia zastrzega sobie prawo do zmiany cen korzystania z Usługi bez podawania przyczyny, powiadamiając o tym Klienta z 30-dniowym wyprzedzeniem.
  2. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczenia Usługi Innodia zastrzega sobie prawo do zmian funkcji i możliwości Usługi z dowolnego powodu (między innymi, ale nie ograniczając do powodów prawnych, technicznych czy biznesowych).
  3. Zabrania się modyfikowania, zmian, hackowania Usługi lub modyfikacji innej strony lub Usługi, tak by sprawiała wrażenie, że jest powiązana z Usługą, Innodia lub innym produktem Innodia.
 6. Wsparcie
  1. Wsparcie i pomoc techniczna świadczona jest użytkownikom tylko i wyłącznie za pomocą poczty e-mail - pod odpowiednim adresem e-mail.
  2. Wsparcie i pomoc techniczna są całkowicie bezpłatne.
 7. Kod i własność danych
  1. Wszelkie informacje i pliki dodane do twojego konta pozostają Twoją własnością i możesz uzyskać do nich dostęp poprzez Usługę, bądź poprzez udostępnienie kopii zapasowej na żądanie.
  2. Innodia nie monitoruje i nie jest zobowiązana do monitorowania wprowadzanych danych, ale zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu lub usunięcia danych dostępnych za pomocą Usługi
  3. Cały kod źródłowy Usługi, w tym wygląd, jest własnością Innodia. Nie możesz duplikować, kopiować, czy w inny sposób używać całości lub części kodu HTML, CSS, układu graficznego czy jakiegokolwiek elementu Usługi bez pisemnej zgody Innodia.
  4. Przyjmujesz do wiadomości że Innodia wykorzystuje zewnętrznych kontrahentów i partnerów hostingowych, którzy dostarczają niezbędny sprzęt, oprogramowanie, dostęp do sieci, przechowywanie danych oraz powiązane technologie niezbędne do świadczenia Usługi.
  5. Kod zródłowy aplikacji nie będzie dostępny dla Klienta.
 8. Utrata danych i kopie zapasowe
  1. Innodia nie będzie odpowiedzialna za jakąkolwiek utratę danych Klienta z jakiegokolwiek powodu, między innymi, ale nie tylko spowodowane atakami hakerów, błedami sprzetu, błędami aplikacji, bądź wynikającymi z korzystania z aplikacji.
  2. Wszystkie dane przechowujemy w bezpiecznym centrum hostingowym na terenie Europy. Kopie zapasowe danych wykonywane są codziennie oraz przed każdą aktualizacją oprogramowania.
 9. Prywatność
  1. Innodia jest zobowiązana do zapewnienia prywatności informacji. Wszelkie informacje dostarczone przez Klienta będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu świadczenia Usługi.
  2. Obie strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji prywatnych zdobytych w czasie trwania tej Umowy, pod warunkiem, że nie są to informacje publicznie dostępne, bądź wiedza ogólna.
  3. W celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z tej Umowy, obie strony mogą udostępnić informacje swoim pracownikom bądź podwykonawcom, powiadamiając ich i narzucając tajność udostępnionych informacji.
 10. Korzystanie z Usług
  1. Zobowiązujesz się do niewykorzystywania Usługi w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszającej prawo Anglii i Walii lub jakichkolwiek innych praw związanych z użyciem Internetu. W szczególności, ale nie ograniczając tylko do:
   1. cywilnych bądź karnych przestępstw, łamania praw autorskich i znaków handlowych;
   2. przesyłu, wyświetlania lub publikacji materiałów obscenicznych;
   3. jakichkolwiek przestępstw karnych zawartych w Computer Misuse Act 1990 lub podobnego ustawodawstwa w dowolnym kraju;
   4. przesyłu, wyświetlania lub publikacji jakichkolwiek materiałów zniesławiających, obraźliwych, obelżywych lub gróźb w stosunku do innych osób;
   5. przesyłu, wyświetlania lub publikacji jakichkolwiek materiałów łamiących aktualne przepisy ochrony danych będących materiałem poufnym bądź tajemnicą handlową;
   6. wykorzystania Usługi w sposób łamiący prawa jakichkolwiek osób, organizacji lub firm;
  2. Zgadzasz się przejąć odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające ze złamania przez ciebie praw opisanych w tym punkcie.
 11. Warunki licencji
  1. Licencja na korzystanie z Usługi udzielana jest na każde następne 30 dni po rozpoczęciu nowego cyklu rozliczeniowego.
  2. Przenoszenie licencji na inne podmioty jest zabronione.
  3. Wszelkie prawa, które nie są wyraźnie wskazane w tej Umowie pozostają zastrzeżone.
 12. Gwarancja
  1. Używasz Usługi na własne ryzyko. Usługa świadczona jest na zasadzie "jak jest" i "jak jest dostępna".
  2. Innodia nie gwarantuje że:
   1. Usługa spełni twoje wymagania;
   2. Usługa będzie działała bez przerw, będzie bezpieczna i wolna od błędów;
   3. Dane uzyskane z Usługi będą dokładne i niezawodne;
 13. Zerwanie Umowy
  1. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, do których jest uprawniona:
   1. Każda ze stron może zerwać Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli druga strona dopuści się złamania jakichkolwiek warunków Umowy.
   2. Jedna ze stron nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań (zgodnie z sekcją 123 Insolvency Act 1986), staje się niewypłacalna, bądź jest w trakcie likwidacji.
   3. Słowna, fizyczna, pisemna przemoc lub zniewaga (bądź groźba) w stosunku do Innodia, bądź jej pracowników lub klientów będzie skutkować natychmiastowym usunięciem konta i zerwaniem Umowy.
  2. Innodia zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta. W szczególności, gdy jest to konieczne do prawidłowego działania Usługi dla innych klientów.
  3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej korzystanie, bądź świadczenie Usługi Umowa może zostać zerwana zgodnie z postanowieniami opisanymi w punkcie Siła Wyższa.
 14. Odpowiedzialność
  1. Innodia nie ogranicza swojej odpowiedzialności (jeżeli występuje) w odniesieniu do następujących kwestii:
   1. oszustwo, lub
   2. śmierć lub okaleczenie jakiejkolwiek osoby spowodowane zaniedbaniem.
  2. Klient wyraźnie potwierdza i zgadza się, że Innodia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wyjątkowe wynikowe czy inne szkody, między innymi, ale nie ograniczone do utraty zysku, przychylności, możliwości użytkowania, danych czy innych powiązanych strat niematerialnych i materialnych (nawet jeżeli Innodia została uprzedzona o możliwości ich wystąpienia), bez związku z powodem wystąpienia szkody (deliktu, zaniedbania, naruszenia Umowy, wprowadzenia w błąd lub z jakiegokolwiek innego powodu).
  3. Uwzględniając punkty 14.1. i 14.2. pełna, całkowita, łączna odpowiedzialność Innodia zgodnie z niniejszą Umową (bez względu na powód odpowiedzialności) nie może przekroczyć całkowitej kwoty wpłaconej przez Klienta w czasie ostatnich 12 miesięcy korzystania z Usługi.
 15. Treści niedozwolone
  1. Wgranie jakichkolwiek treści niedozwolonych może spowodować natychmiastowe usunięcie konta. Nie możesz wgrywać, przesyłać, hostować i udostępniać czy rozpowszechniać treści, między innymi, ale nie tylko:
   1. niepożądane wiadomości email, SMS, lub "Spam",
   2. trojany, wirusy, robaki oraz inny kod o destrukcyjnej naturze,
   3. nielegalne dane (wliczając dane objęte prawami autorskimi),
   4. dane, które można zaklasyfikować jako szczególne kategorie danych osobowych (ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowie lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej) - zgodnie z definicją w RODO, w art. 9
 16. Ochrona danych
  1. Klient przyjmuje do wiadomości, że jest administratorem danych osobowych przesłanych do Centrium przez Klienta, jego pracowników lub innych użytkowników Usługi zaproszonych na konto Klienta.
  2. Innodia potwierdza, że w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez Innodię w imieniu Klienta działa jako Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe, przetwarzający Dane osobowe przesłane do Usługi przez Klienta, jego pracowników lub innych użytkowników zaproszonych na konto Usługi.
  3. Warunki umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych mają zastosowanie do wszystkich Danych klienta, które Innodia przetwarza w imieniu Klienta.
  4. Informacje podawane podczas rejestracji lub przy zamawianiu Usługi będą wykorzystywane przez Innodię zgodnie z warunkami Polityki prywatności.
 17. Prawa własności intelektualnej
  1. Prawa własności intelektualnej w Usłudze, sprzęcie lub oprogramowaniu wykorzystywanym do świadczenia Usługi jest i pozostanie własnością Innodia lub licencjonodawców Innodia.
 18. Siła wyższa
  1. Obowiązki każdej ze stron, wynikające z tej Umowy, mogą zostać zawieszone w wyniku wystąpienia zdarzeń będących poza kontrolą strony. W przypadku gdy przyczyna występuje dłużej niż 30 dni może być powodem zerwania Umowy.
 19. Contract (Rights of Third Parties) Act 1999
  1. Postanowienia niniejszej Umowy nie mają na celu przyznania osobie jakiegokolwiek prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, których nie gwarantowałoby Contract (Rights of Third Parties) Act 1999.
 20. Przeniesienie praw
  1. Nie możesz przenieść lub przekazać postanowień tej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Innodia. Innodia może przenieść, przekazać całość lub część zobowiązań tej Umowy na inny podmiot.
  2. Wszelkie nieporozumienia między stronami wynikające z tej Umowy powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej. Obie strony zobowiązują się do próby polubownego rozwiązania konfliktu w terminie 30 dni od zgłoszenia.
 21. Jurysdykcja i prawo właściwe
  1. Niniejsza Umowa podlega regulacjom i interpretacjom przepisów prawa obowiązujących w Anglii, każda ze stron zgadza się niniejszym nieodwołalnie podporządkować wyłącznej jurysdykcji Sądownictu Anglii.
  2. W przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek punkt Umowy łamie lub narusza prawo Anglii i Walii punkt ten powinien być traktowany oddzielnie od innych, które zachowają swoją ważność.
 22. Całokształt umowy
  1. Ta Umowa, oraz strona centriumcrm.com w części, w której opisuje ceny Usługi, zawiera pełne postanowienia dotyczące stron Umowy i zastępuje wszelkie poprzednie postanowienia między stronami Umowy.